رد کردن لینک ها


برنامه جامع دوره ها

 

برنامه دوره های ترمیک زبان انگلیسی

کلاس مدت دوره

(ساعت)

روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان شهریه

(تومان)

F1 ۴۰ شنبه و چهارشنبه ۱۷/۳۰-۱۹/۳۰ ۹۹/۴/۷ ۹۹/۶/۱۹ ۴۰۰،۰۰۰
E1 ۴۰ یکشنبه و سه شنبه ۱۷/۳۰-۱۹/۳۰ ۹۹/۴/۸ ۹۹/۶/۱۶ ۴۰۰،۰۰۰
PI1 ۴۰ شنبه و چهارشنبه ۱۷/۳۰-۱۹/۳۰ ۹۹/۴/۷ ۹۹/۶/۱۹ ۴۰۰،۰۰۰
I1 ۵۰ یکشنبه و

سه شنبه

۱۷/۳۰-۱۹/۳۰ ۹۹/۴/۸ ۹۹/۶/۱۶ ۴۰۰،۰۰۰
PI2 ۴۰ دوشنبه وچهارشنبه ۱۷/۳۰-۱۹/۳۰ ۹۹/۴/۹ ۹۹/۶/۱۲ ۴۰۰،۰۰۰
I3 ۴۰ شنبه و چهارشنبه ۱۷/۳۰-۱۹/۳۰ ۹۹/۴/۷ ۹۹/۶/۱۹ ۴۰۰،۰۰۰
UI2  ۴۰ یکشنبه و

سه شنبه

۱۷/۳۰-۱۹/۳۰ ۹۹/۳/۲۵ ۹۹/۵/۲۹ ۴۰۰،۰۰۰
     A1 ۴۰ جمعه ۸/۳۰-۱۱/۴۵ ۹۹/۳/۲۳ ۹۹/۵/۲۴ ۴۰۰،۰۰۰

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه