رد کردن لینک ها


برنامه کلاسی Elemetary

دوره مدت دوره (ساعات) روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان شهریه
E2 ۴۰ جمعه ۴۵/۱۱-۳۰/۸ ۲۰/۱۰/۹۸ ۲۳/۱۲/۹۸ ۲۲۰،۰۰۰
E1-E2 ۸۰ شنبه و چهارشنبه ۲۰-۴۵/۱۶ ۱۴/۱۰/۹۸ ۲۴/۱۲/۹۸ ۴۴۰،۰۰۰

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه