رد کردن لینک ها


برنامه کلاسی دوره آموزش مکالمات و مکاتبات بازرگانی

دوره مدت دوره (ساعت) روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان نام استاد شهریه

(تومان)

مکاتبات بازرگانی ۳۰
پنج شنبه ۱۳-۱۶ ۱۷/۵/۹۸ ۱۸/۷/۹۸ آقای دکتر هولاکویی ۳۷۰،۰۰۰

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه