رد کردن لینک ها


برنامه کلاسی دوره آموزش مکالمات و مکاتبات بازرگانی

دوره مدت دوره (ساعت) روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان نام استاد شهریه

(تومان)

مکاتبات بازرگانی ۴۰ پنج شنبه ۱۳-۱۶:۱۵ ۹۸/۳/۲۳ ۹۸/۵/۲۴ آقای دکتر هولاکویی ۴۰۰,۰۰۰

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه