رد کردن لینک ها


برنامه مکالمات ترم پاییز ۹۸

کلاسهای ترم پاییز طبق جداول دیل برگزار خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ۶۶۴۷۹۵۲۰ و ۶۶۴۷۹۵۲۳ تماس حاصل نمایید.

 

  برنامه کلاسهای عمومی زبان انگلیسی ترم پاییز ۹۸

کلاس مدت دوره

(ساعت)

روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان نام استاد
B1 ۴۰ پنج شنبه ۸:۳۰-۱۱:۴۵ ۹۸/۷/۱۸ ۹۸/۹/۲۱ خانم علوی زاده
B1-B2 ۸۰ شنبه و چهارشنبه ۱۶:۴۵-۲۰ ۹۸/۷/۱۷ ۹۸/۹/۳۰ خانم ترکان
B3 & E1 ۸۰ شنبه و چهارشنبه ۱۶:۴۵-۲۰ ۹۸/۷/۱۷ ۹۸/۹/۳۰ آقای مهرابی
E1 ۴۰ جمعه ۸:۳۰-۱۱:۴۵ ۹۸/۷/۱۹ ۹۸/۹/۲۲ خانم بنی هاشمی
E2           ۴۰ دوشنبه ۱۶:۳۰-۱۹:۳۰ ۹۸/۷/۱۵ ۹۸/۹/۱۸ خانم  خاتمی
E1-E2 ۸۰ شنبه و چهارشنبه ۱۶:۴۵-۲۰ ۹۸/۷/۱۷ ۹۸/۹/۳۰ خانم بخششی
PI1 ۴۰ جمعه ۸:۳۰-۱۱:۴۵ ۹۸/۷/۱۹ ۹۸/۹/۲۲ خانم شیخی
PI2 ۴۰ چهارشنبه ۸:۳۰-۱۱:۴۵ ۹۸/۷/۱۷ ۹۸/۹/۲۰ خانم کدخدایی
PI1-PI2 ۸۰ شنبه و  دوشنبه ۱۶:۴۵-۲۰ ۹۸/۷/۱۷ ۹۸/۹/۳۰ خانم افشاری
I1 ۴۰ یک وسه شنبه ۱۸:۳۰-۲۰ ۹۸/۷/۱۶ ۹۸/۹/۲۶ خانم نوروزی
I2 ۴۰ جمعه ۸:۳۰-۱۱:۴۵ ۹۸/۷/۱۹ ۹۸/۹/۲۲ آقای فخرالدین

  برنامه کلاسهای عمومی زبان انگلیسی ترم پاییز ۹۸

کلاس مدت دوره

 

روز ساعت شروع پایان نام استاد
I1-12 ۸۰ شنبه و چهارشنبه ۱۶:۴۵-۲۰ ۹۸/۷/۱۷ ۹۸/۹/۳۰ خانم کدخدایی
I3 ۴۰ یک وسه شنبه ۱۶:۴۵-۱۸:۳۰ ۹۸/۷/۱۶ ۹۸/۹/۲۶ خانم نوروزی
UI1 ۴۰ یک وسه شنبه ۱۶:۴۵-۱۸:۱۵ ۹۸/۷/۱۶ ۹۸/۹/۲۶ خانم رضایی
UI2 ۴۰ جمعه ۸:۳۰-۱۱:۴۵ ۹۸/۷/۱۹ ۹۸/۹/۲۲ خانم بنکدار
A2 ۴۰ یک و چهارشنبه ۱۶:۴۵-۱۸:۳۰ ۹۸/۷/۱۷ ۹۸/۹/۲۷ خانم دکتر

اعظمی نژاد

A2 ۴۰ یک وسه شنبه ۱۸:۳۰-۲۰ ۹۸/۷/۱۶ ۹۸/۹/۲۶ خانم رضایی
FC3,

بحث آزاد

۴۰ یک و چهارشنبه ۱۸:۳۰-۲۰ ۹۸/۷/۱۷ ۹۸/۹/۲۷ خانم دکتر

اعظمی نژاد

به گفتگو بپیوندید