رد کردن لینک ها


برنامه دوره Upper Intermediate

دوره تعداد ساعات روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان شهریه (تومان)
UI1 ۴۰ یک وسه شنبه ۱۸:۱۵-۴۵/۱۶ ۱۵/۱۰/۹۸ ۲۵/۱۲/۹۸ ۲۵۰،۰۰۰
UI3 ۴۰ جمعه ۴۵/۱۱-۳۰/۸ ۲۰/۱۰/۹۸ ۲۳/۱۲/۹۸ ۲۵۰،۰۰۰

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه