رد کردن لینک ها


برنامه دوره Pre Intermediate

دوره مدت دوره (ساعت) روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان نام استاد شهریه
PI1 ۴۰ پنج شنبه ۴۵/۱۱-۳۰/۸ ۲۰/۴/۹۸ ۲۱/۶/۹۸ آقای نفری ۲۲۰،۰۰۰
PI1 ۴۰ جمعه ۴۵/۱۱-۳۰/۸ ۱۸/۵/۹۸ ۱۹/۷/۹۸ خانم شیخی ۲۲۰،۰۰۰
PI2 ۴۰ یک وسه شنبه ۲۰-۳۰/۱۸ ۱۸/۴/۹۸ ۳۱/۶/۹۸ خانم نوروزی ۲۲۰،۰۰۰
PI ۸۰ شنبه و  چهارشنبه ۲۰-۴۵/۱۶ ۲۲/۴/۹۸ ۲۷/۶/۹۸ آقای میرزایی ۴۴۰،۰۰۰
PI ۸۰ دو و پنج شنبه ۱۳-۱۶:۱۵ ۱۴/۵/۹۸ ۶/۸/۹۸ آقای فخرالدین ۲۲۰،۰۰۰

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه