رد کردن لینک ها


برنامه دوره Intermediate

دوره مدت دوره (ساعت) روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان شهریه(تومان)
I1 ۵۰ یک شنبه

و

سه شنبه

۱۷:۳۰
الی ۱۹:۳۰
۹۹/۳/۱۸ ۹۹/۶/۱۱ ۵۰۰،۰۰۰
I3 ۴۰ جمعه ۸:۳۰
الی ۱۱:۴۵
۹۹/۳/۱۷ ۹۹/۵/۲۹ ۴۰۰،۰۰۰

به گفتگو بپیوندید