رد کردن لینک ها


برنامه دوره Intermediate

دوره مدت دوره (ساعت) روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان نام استاد شهریه(تومان)
I1 ۴۰ یکشنبه و سه شنبه ۱۶:۴۵-۱۸:۱۵ ۹۸/۱/۲۵ ۹۸/۳/۲۸ خانم نوروزی ۲۰۰,۰۰۰
I1 ۴۰ کشنبه و سه شنبه ۱۸:۳۰-۲۰ ۹۸/۱/۲۵ ۹۸/۳/۲۸ خانم بنی هاشمی ۲۰۰,۰۰۰
I3 ۴۰ جمعه ۸:۳۰-۱۱:۴۵ ۹۸/۱/۳۰ ۹۸/۳/۳۱ خانم بخششی ۲۰۰,۰۰۰
I ۱۲۰ پنج شنبه ۱۳-۱۶:۱۵ ۹۸/۱/۲۹ ۹۸/۳/۳۰ خانم بنی هاشمی ۲۰۰,۰۰۰

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه