رد کردن لینک ها


برنامه دوره FCE

دوره های FCE از کتاب FCE RESULT تدریس می شود. و در هر ترم دو unit از کتاب به همراه بحث آزاد تدریس می گردد.

دوبره مدت دوره (ساعت) روز ساعت تاریخ شروع تاریخ

پایان

شهریه
FCE2

بحث آزاد

۴۰ یک و چهارشنبه ۱۸:۱۵-۱۶:۴۵ ۹۹/۳/۱۸ ۹۹/۵/۲۹ ۴۵۰۰۰۰
FCE,

بحث آزاد

۴۰ یک و چهارشنبه ۱۸:۱۵-۱۶:۴۵ ۹۹/۳/۱۸ ۹۹/۵/۲۹ ۴۵۰۰۰۰

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه