رد کردن لینک ها


برنامه دوره ی Advanced

دوره تعداد ساعات روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان استاد شهریه (تومان)
A1 ۴۰ یک و چهار شنبه ۱۸:۱۵-۴۵/۱۶ ۲۳/۴/۹۸ ۲۷/۶/۹۸ خانم دکتراعظمی نژاد ۲۵۰،۰۰۰

 

A1 ۴۰ یک وسه شنبه ۲۰-۳۰/۱۸ ۲۳/۴/۹۸ ۲۶/۶/۹۸ خانم رضایی ۲۵۰،۰۰۰
A2 ۴۰ پنج شنبه ۸:۳۰-۱۱:۴۵ ۲۰/۴/۹۸ ۲۷/۶/۹۸ خانم رشبر ۲۵۰،۰۰۰

 

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه